Informatii utile »

 NOUTĂȚI!

În perioada 25 martie – 30 octombrie 2015 se desfășoară sesiunea de depunere de proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile prin

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

Informații privind Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Beneficiari eligibili

- Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

- Întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

- Societăți în nume colectiv, comandita simplă, pe acțiuni‐SA, în comandită pe acțiuni (SCA), cu răspundere limitată (SRL), societate comercială cu capital privat.

- Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele şi staţiunile de cercetare‐dezvoltare din domeniul agricol în conformitate cu legea nr. 45 /2009

- Societate agricolă, societate cooperativa agricolă, cooperativa agricolă

- Grup de producători constituit conform Ordonanței nr.37/2005, cu completările și modificările ulterioare, care deservesc intereselor membrilor.

Investiții eligibile

a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;

b) Amenajare și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare,precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

c) Achiziţionare de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;

d) Achiziționare prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat (autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/păsări/albine);

e) Înființare plantațiilor pentru struguri de masă și alte plantații perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014‐2018)

- Înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

- Înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

- Contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de struguri de masă este eligibilă.

f) Conformare cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri și investiții determinate de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole;

g) Achiziționare/ dezvoltare de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea finanțării nerambursabile

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în funcție de tipul beneficiarului, tipul investiției și mărimea exploatației agricole, cu condiția încadrării în sumele maxime admise.

 

Informații privind Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Beneficiari eligibili 

- Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;

- Asociatul unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Asociatul majoritar (majoritate absolută) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din categoria IMM‐urilor, solicitanţi eligibili sunt:

• microîntreprinderile – de până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

• întreprinderile mici ‐ au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Solicitantul trebuie să dețină o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 şi 50.000 SO

Investiții eligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri.

Valoarea finanțării nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil se acordă, pe baza unui plan de afaceri, pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de:

- 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;

- 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în 2 tranşe, astfel:

- prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;

- a doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

 

 

 ALTE ȘTIRI:

_______________________________________________________________________________________

OPINIE PRIVIND REGIMUL JURIDIC APLICABIL UNEI ÎNTREPRINDERI LEGATE SAU PARTENERE SUB ASPECTUL STATUTULUI DE ÎNTREPRINDERE MICĂ SAU MIJLOCIE

Noţiunea de întreprindere mică şi mijlocie este definită de art. 3 din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

a) întreprinderi autonome;

b) întreprinderi partenere – acele întreprinderi între care există următoarele relaţii: deţin între 25-50% din capitalul social sau din drepturi de vot ale unei alte întreprinderi sau o altă întreprindere deţine între 25-50% din capitalul social sau din drepturi de vot al întreprinderii;

c) întreprinderi legate – acele întreprinderi între care există următoarele relaţii: deţin mai mult de 50% din capitalul social sau din drepturi de vot ale unei alte întreprinderi sau o altă întreprindere deţine mai mult de 50% din capitalul social sau din drepturi de vot al întreprinderii.

Pentru a se verifica dacă o întreprindere parteneră sau legată se încadrează în pragurile financiare şi de personal stabilite prin art. 3 din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru stabilirea clasei corespunzătoare de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, atunci când se calculează datele întreprinderii va trebui incluse în calcul şi datele întreprinderii sau întreprinderilor cu care acesta are relaţii de întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).

Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Potrivit art. 45 din aceeași Lege nr. 346/2004 “o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice”, afară de o situaţiile în care acest prag de 25% din capitalul social ori din drepturi de vot sunt deţinute de vreunul din următoarele categorii de persoane:

a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;

b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;

c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

d) autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv primăriile.

Având în vedere prevederile legale de mai sus, concluzionăm că o întreprindere poate fi calificată ca fiind întreprindere mică sau mijlocie, după caz, şi i se aplică regimul juridic specific acestor întreprinderi în situaţiile în care împreună cu întreprinderile cu care are relaţii de întreprindere parteneră şi/sau legată se încadrează în următoarele criterii:

1. numărul salariaţilor nu depăşeşte 249 de salariaţi;

2. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

3. niciun organism sau colectivitate publică sau mai multe organisme ori colectivităţi publice nu deţine mai mult de 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual.

Legiuitorul folosind sintagma ”organism” a dorit să acopere toate situaţiile în care o entitate juridică, indiferent de natura ei de societate comercială, societate agricolă, instituţie financiară nebancară etc. deţine mai mult de 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei întreprinderi.

_______________________________________________________________________________________

Prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Turism nr. 65 din 10 iunie 2013 s-au aprobat noile Norme metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

S-a abrogat Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.

_______________________________________________________________________________________

ÎN VEDEREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLĂŢILOR PE SUPRAFAŢĂ, PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE PROPRIETARI/UTILIZATORI DE PAJIŞTI AU OBLIGAŢIA SĂ ASIGURE O ÎNCĂRCĂTURĂ MINIMĂ DE 0,3 UVM (UNITATE VITA MARE)/HA.

Prin Monitorul Oficial nr. 267 din 13.05.2013 s-a publicat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

_______________________________________________________________________________________

Deductibilitate TVA din bonuri fiscale

În Monitorul Oficial nr. 136 din 14.03.2013 s-a publicat Hotărârea nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Una dintre dispoziţiile relevante pentru profesionişti este: “Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.”

_______________________________________________________________________________________

Condiţiile în care cheltuielile cu sponsorizări şi/sau acte de mecenat sunt scăzute din impozitul pe profit datorat

Conform art. 21 alin. 4 lit. p). “contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

 • 3‰ din cifra de afaceri;
 • 20% din impozitul pe profit datorat.”

Normelor metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precizează modul de aplicare a art. 21 alin. 4 lit. p).prin următorul exemplu de calcul:

Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea.

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, în valoare de 15.000.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 februarie 2005.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzarea mărfurilor

=

1.000.000.000 lei

Venituri din prestări de servicii

=

2.000.000 lei

Total cifră de afaceri

 

1.002.000.000 lei

Cheltuieli privind mărfurile

=

750.000.000 lei

Cheltuieli cu personalul

=

20.000.000 lei

Alte   cheltuieli de exploatare din care:

=

90.000.000 lei

15.000.000 lei sponsorizare

 

 

Total cheltuieli

 

860.000.000 lei

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005:

Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.

Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea:

157.000.000 x 16 % = 25.120.000 lei.

Avându-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 0/00 din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;

- 20 % din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 5.024.000 lei.

Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de:

25.120.000 - 3.006.000 = 22.114.000 lei.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau care acordă burse private, pe baza de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă aceste cheltuieli însumate îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

_______________________________________________________________________________________

În Monitorul Oficial cu numărul 792 din data de 26 noiembrie 2012 s-a publicat Ordinul nr. 1519 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

_______________________________________________________________________________________

Informații de interes general privind cultivarea și tehnologia producerii de ciuperci Agaricus bisporus (champignon) și Pelurotus. 

Valoarea nutritivă a ciupercilor cultivate este datorată zaharurilor, precum și altor glucide ușor asimilabile, ale căror caracteristici principale constau în faptul că jumătate din ele sunt formate din glicogen, asemănător cu cel din proteina animală. De asemenea, conțin o serie de vitamine, dintre care cele mai importante sunt vitamina D și vitaminele din complexul B.

_______________________________________________________________________________________

Legea nr. 348 din 2001 a pomiculturii reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul fructelor.

_______________________________________________________________________________________

Elementele Planului managerial - caracteristici generale:

 1. Obiective
 2. Acţiuni
 3. Indicatori
 4. Resurse
 5. Termene
 6. Responsabili

Obiectivele trebuie să aibă următoarele atribute:

 1. să fie concrete, să se refere explicit la ceva
 2. să fie măsurabile
 3. să fie realiste
 4. să fie încadrate în timp
 5. să fie în acord cu obiectivele generale (ale societății, organizației etc.)

Acţiunile se caracterizează prin faptul că:

 1. stabilesc modul de îndeplinire a obiectivului
 2. detaliază pas-cu-pas acțiunile care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului

Indicatorii sunt:

 1. de performanţă ( măsoară eficienţa, eficacitatea , calitate, etc.)
 2. de rezultat ( cantitativ)

Termenul:

 1. data limită de realizare
 2. dată calendaristică certă ( zi/lună/an)

Responsabil:

 1. întodeauna o persoană fizică

_______________________________________________________________________________________